Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych.

 • Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

 • Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego.

 • Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 • Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać obniżenia ceny rzeczy albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 • Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 • Kupujący, którym jest Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 • Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Zwrot należności

 • Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego za rzecz, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający po otrzymaniu zwracanej rzeczy zwraca Kupującemu należność za rzecz wraz z kosztami transportu.
 • Jeżeli Kupujący dokonał płatności za rzecz przelewem, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 • Jeżeli płatność za rzecz dokonana została gotówką, zwrot należności dokonywany jest przelewem na numer konta podany w reklamacji.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Odstąpienie od umowy

 • Sprzedający wykonuje rzeczy na zamówienie, zgodnie z parametrami i konfiguracjami określonymi przez Kupującego w zamówieniu.
 • Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na brzmienie art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Możesz wysłać załącznik:

* Pole wymagane

Realizacja: TopMaker.pl